Харта

Харта за устойчиво развитие

Устойчиво развитие означава подобряване в дългосрочен план на икономиката, социалната и природна благосъстоятелност на хората, семействата и общностите в България. Цялостното развитие се постига чрез социално справедливи действия, които осигуряват равенство на възможностите и стимулират природната и културна среда, съхранявайки нейните дадености.

Нашата визия за устойчив фестивал

Повишаването на дълготрайното благосъстояние на хора, семейства и общности е главната цел на организирането на устойчиви фестивали. За постигането на това се стремим към устойчиво бъдеще за България, където:

•Живеем според природните възможности, използвайки само справедлив/ достатъчен дял от природните ресурси, като радикално намаляваме използването на невъзобновими енергийни източници и парниковия ефект. Така се доближаваме до активност с нулев въглероден отпечатък.

•Подкрепяме здравословното, биологичното разнообразие и интегрираме еко системи, като активно приемаме и подкрепяме природни активи, включително хора, земя, вода и биоразнообразие.

•Създадаваме гъвкава и устойчива икономика, което включва насърчаване на местния бизнес, доставчици и поддържащи системи, като по този начин се намалява отделянето на въглерод и се създават условия България да бъде добро място за растеж и развитие на нашите деца.

•Създаваме условия за развитието на общности, които са сигурни, устойчиви и примамливи, в които хората се радват на добро здраве, тъй като имат силна връзка с местната природа, със семействата и помежду си.

•Оформяме честна и справедлива нация, в която гражданите определят начина си на живот, оформят общността си и постигат пълния си потенциал, като осигуряват равенство и стойностна същност на всичко, което създават.

За да направим нашия фестивал устойчив, имаме нужда от обединените усилия на всички организации. Устойчивото развитие трябва да е цял организационен принцип, отнасящ се до всички сектори на активност, като се фокусира на дълготрайните ползи за гражданите.

Подписвайки тази харта и правейки устойчивото развитие основен организационен принцип, се ангажираме да генерираме благосъстояние чрез решенията и действията си като:

•се уверим, че всички решения водят към дълготрайно и устойчиво благосъстояние на хората (включително работниците) и общностите и не се насочваме към краткосрочни временни решения, които ще продължават да ни заключват в неустойчиви модели и начин на живот.

•се уверим, че всички решения взимат предвид всички ползи и напълно интегрират различните социални, икономически и природни резултати

•Ангажираме и включваме хората и общностите, които са засегнати от тези решения, така че да се работи в пълно партньорство за устойчиво развитие и това да стане техен начин на действие.

Хартата ангажира организаторите в това и показва начините, по които то да се постигне. Ползите от приемането на устойчивото развитие като главен организационен принцип са:

•Решенията са перспективни, съхранявайки организацията и отчитайки нуждите на сегашното и бъдещите поколения.

•Формира се иновационно и ново мислене чрез създаване на устойчиво развиващи се стоки и услуги, което превръща организацията в лидер и това е предимство за бъдещи възможности;

•Осигурява се пестенето на ресурси, енергия и намаляване на отпадъците.

•Защитава и повишава репутацията на организацията – на местно, национално и международно ниво.

•Подпомага за последователност в решенията, така че те да са основани на подробно разглеждане на икономически, социални и природни съображения.

Задълженията

•Съгласяваме се да правим устойчивото развитие главен организационен принцип във вземането на решения и начина, по който работим. Това означава, че:

•Ще сме наясно каква е нашата роля, отговорности и задължения по отношение на устойчивото развитие.

•Ще осигурим ясно ръководство за устойчиво развитие в рамките на семейството, организациите и всички наши партньори.

•Насърчаваме непрекъснато подобрение, така че да продължаваме да намаляваме природния отпечатък от всички наши дейности.

•Ще се позоваваме на принципите на устойчивото развитие във всички решения, които вземаме, включително и финансовите.

•Ще се стремим да сме организация за пример, която да води и вдъхновява другите към действие.

-->